Trò chơi trên bàn - Đánh cờ tướng online

Quay lại
Tiếp theo

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm y học trình độ Đại học – mã số 7720601

 Tải bản scan chương trình đào tạo tại đây

Căn cứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia;

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy định xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Theo đề nghị của Ông Chủ tịch Hội đồng khoa học, Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên,           

QUYẾT ĐỊNH:                                     

Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm y học - trình độ Đại học với khối kiến thức 125 tín chỉ.

Điều 2. Chương trình này được áp dụng với sinh viên theo học tại trường.  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tài vụ, Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên; Khoa Xét nghiệm y học các đơn vị trong trường và các học viên có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
    - Như điều 3;
    - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký) 
TS. Dương Văn Hòa